Đồng hồ điện tử Turbine Flowtech (FLT)

2020-04-06 08:09:29

Đo bằng cánh quạt, hiển thị số điện tử. Toàn thân inox